Zmiana regulaminu od 12 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

w wyniku wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wprowadzenie zmian do regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Z uwagi na treść art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zmiany publikujemy na naszej stronie internetowej.

Regulamin w nowej wersji będzie obowiązywał od 12 grudnia 2018 roku we wszystkich umowach  zawartych począwszy od tej daty. O zmianach dotychczas zawartych umów, w tym wynikających z  treści zmienionego regulaminu informujemy osobną korespondencją naszych abonentów. Abonenci Ci, w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, z uwagi na to, że zmiany związane są wyłącznie ze zmiana obowiązujących przepisów, skorzystanie przez abonentów z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

Podkreślamy, że wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie) oraz parametrów jakościowych świadczonych usług. Zasadniczo nowelizacja wprowadziła możliwość oferowania przez dostawcę usług zawierania i modyfikowania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych  w formie nie tylko pisemnej, ale także dokumentowej np. poprzez e-mail, czy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu. Z uwagi na pewność obrotu dostawca zdecydował jednak, że nadal będzie oferował możliwość zawierania umów wyłącznie w formie pisemnej.

Jedynie Ci z Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im propozycji zmian z wykorzystaniem poczty elektronicznej, wirtualnego biura obsługi klienta, czy też w formie elektronicznej za pomocą podpisu kwalifikowanego, propozycje zmian będą otrzymywali właśnie w tej formie.

W obowiązującym w TEPSANET NOWACCY Spółce Jawnej regulaminie  świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadza się z dniem 12 grudnia 2018 roku następujące zmiany:

 1. Do regulaminu wprowadzona została definicja „Trwałego nośnika” (§ 1 ust. 2 pkt 21), z kolei aktualny Regulamin, Cennik, oraz ewentualnie Regulamin promocji są także są przekazywane nieodpłatnie przez Dostawcę usług na Trwałym nośniku przed zawieraniem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz na każde żądanie Abonenta (§ 2 ust. 4). Zgodnie z aktualną treścią art. 161 ust. 2 ustawy Prawo  telekomunikacyjne  dostawca usług jest uprawniony do przetwarzania danych abonenta w zakresie jego adresu poczty elektronicznej bez odrębnej zgody (§ 5 ust. 1 lit. „h” Regulaminu).
 1. 2 ust. 11 A pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług bezpłatnie zapewnia Abonentowi określenie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, tj. usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem, które mogą być realizowane przez inny podmiot, niż Dostawca usług dla każdego Okresu rozliczeniowego, a w przypadku jego braku, dla każdego miesiąca kalendarzowego, po przekroczeniu którego Dostawca usług będzie obowiązany do: a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o osiągnięciu progu kwotowego; b) zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów,  po osiągnięciu progu kwotowego. Jeśli Abonent nie określił progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie uznaje się, że próg ten wynosi 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego. Abonent może ponadto żądać, by Dostawca usług nieodpłatnie blokował połączenia wychodzące na numery o podwyższonej opłacie lub połączenia przychodzące z takich numerów bądź na numery (lub z numerów) poszczególnych usług o podwyższonej opłacie, jak również usług, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta.    

 1. 2 ust. 11 A pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług oferuje Abonentom trzy progi kwotowe, o których mowa w ust. 1, które wynoszą: 35, 100 i 200 złotych. Obowiązek poinformowania o przekroczeniu w Okresie Rozliczeniowym określonego progu kwotowego uznaje się za wykonany, jeśli Dostawca usług wykonał, co najmniej trzy próby połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od osiągnięcia progu kwotowego.

 1. Wykreśla się dotychczasową treść § 2 ust. 11 A pkt 7, zmieniając odpowiednio numerację pozostałych ustępów.
 2. 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Instalacja zostanie wykonana nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania Umowy, w terminie dogodnym dla Abonenta i Dostawcy usług, przy czym Dostawca usług dołoży starań aby została ona wykonana jak najszybciej. W przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem Dostawcy usług, na wniosek Abonenta będącego konsumentem, Instalacja i/lub Aktywacja mogą nastąpić przed upływem ustawowego, czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy. Aktywacja Usługi dla wybranej przez Abonenta taryfy nastąpi po weryfikacji tożsamości Abonenta i nie później niż w ciągu 7 dni od wykonania Instalacji, przy czym Dostawca usług dołoży starań, aby została ona wykonana jak najszybciej.

 1. 4 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
 2. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej na czas określony lub nieokreślony.
 3. Umowa może zostać zawarta z Dostawcą usług:
 4. w lokalu jego Biura Obsługi Klienta,
 5. poza jego lokalem lub na odległość w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług może również uzależnić zawarcie Umowy od:

 1. dostarczenia przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wobec Dostawcy usług wynikających z Umowy,
 2. pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Zamawiającego wynikającej z danych będących w posiadaniu Dostawcy usług lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych, przy czym Dostawca usług obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zastrzeżeń co do takiej wiarygodności.
 1. 5 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawca usług uzależnia rozpoczęcie świadczenia Usług, od weryfikacji tożsamości Abonenta, wedle następującej procedury: 

 1. Potwierdzenia tożsamości przez instalatora lub inną osobę upoważnioną przez Dostawcę Usług, podczas instalacji;
 2. Osobistego potwierdzenia tożsamości przez Abonenta w biurze obsługi Dostawcy Usług;
 3. Potwierdzenia dokonanego przez bank, po dokonaniu jakiejkolwiek opłaty przez Abonenta.
 4. 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawcy usług przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy, lub żądanie jej zawarcia na warunkach mniej korzystnych niż standardowe poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy – jeżeli dokonano negatywnej oceny wiarygodności Zamawiającego na podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej.

 1. 5 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Abonent jest zobowiązany wpłacić kaucję na wskazany numer rachunku bankowego Dostawcy usług w terminie 14 dni od zawarcia Umowy lub zażądania w późniejszym czasie przez Dostawcę usług wpłaty kaucji w przypadkach określonych w ust. 6 lit. a) i b). Nie dokonanie wpłaty kaucji w terminie uprawnia Dostawcę usług do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, określonym w § 17 Regulaminu, jeśli po uprzednim wezwaniu kaucja nie  zostanie wpłacona.

 1. § 15 ust. 2 lit. „e” otrzymuje następujące brzmienie:

pouczenie  o  wyczerpaniu  drogi  postępowania  reklamacyjnego  i  o  prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne.

 1. § 16 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej tego urzędu: http://www.cik.uke.gov.pl.

 1. § 21 otrzymuje następujące brzmienie:
 2. Dostawca usług jest administratorem danych osobowych Abonentów.
 3. Dostawca usług przetwarza dane osobowe Abonenta będącego osobą fizyczną podane w Umowie w celu niezbędnym do jej wykonania, w szczególności do świadczenia Usług, a także w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Comments are closed.

Skip to content